Yhdistys


Keski-Suomen Spitzit ry on pieni yhdistys, jonka tavoite on tuoda yhteen Keski-Suomen spitziharrastajia. 
Yhdistys on suunnattu japaninpystykorvista, saksanpystykorvista sekä volpino italianoista kiinnostuneille ihmisille.

Yhdistys järjestää jäsenilleen tapahtumia ja koulutuksia sekä kaikille avoimia epävirallisia kilpailuja. 
K-S Spitzit tutustuttaa jäseniään erilaisiin lajeihin, kuten näyttely, agility, toko ja rally-toko ja tarjoaa mm. jäsenlehden kolme kertaa vuodessa, kuukausittaiset miitit ja Vuoden Spitzi-kilpailut.

Keski-Suomen Spitzit ry on perustettu 2008 ja rekisteröity vuonna 2009. 


________________________________________


Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Spitzit Ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa yhteen spitz-rotujen harrastajia, järjestää heille harrastustoimintaa ja lisätä kiinnostusta rotuihin ja niiden tuomiin koiraharrasteisiin.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttely-, kurssi-, esittely- ja tiedotustapahtumia, kokoontuu suunnittelemaan asioita, pitää yllä kotisivuja ja pyrkii markkinoimaan toimintaansa eri tiedotusvälineiden avulla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää huvitapahtumia, myyjäisiä ja arpajaisia asianomaisella luvalla.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi pääsee ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsensihteeriin ja suorittamalla jäsenmaksun. Jäseneltä edellytetään kiinnostusta yhdistyksen rotuihin. Jäsenet hyväksyy hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää hallitus. Alle 15-vuotiaille määrätään alennettu jäsenmaksu.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin puheenjohtajan ääni.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.6-31.5.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestyksen ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla sähköposteilla tai tekstiviesteillä.

11 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) enemmistön annetuilla äänillä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat lahjoitetaan Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistykselle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti